Location: Hotel Supramonte 5th Pitch (8b) ,Sardegna , Italia
Climber: Tamotsu Sugino / Yuka Endo
Shooter: Manabu Yoneyama

¨Back