Location: Samurai (5.13b/c) ,Astro Dome,Jogasaki
Climber: Tamotsu Sugino
Shooter: Kuhaha

¨Back