Location: hiougi (5.13b), Kadowakisaki ,Jogasaki
Climber: Tamotsu Sugino
Shooter: Kuhaha

¨Back